โรงเรียนอรุณเมธา
301 หมู่ที่ 2 ถนนดอนเจดีย์-ช่องแคบ บ้านซอโอ  ตำบลช่องแคบ  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
เบอร์โทรศัพท์ (055) 520070

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/07/2018
ปรับปรุง 11/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 191055
Page Views 222740
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ท่าสองยาง ท่าสองยาง
2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ท่าสองยาง ท่าสองยาง
3 โรงเรียนบ้านแม่จวาง ท่าสองยาง ท่าสองยาง 0939804150
4 โรงเรียนบ้านแม่โพ แม่ต้าน ท่าสองยาง
5 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง
6 โรงเรียนบ้านอู่หู่ แม่ต้าน ท่าสองยาง
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน( ราษฎรบำรุง ) แม่ต้าน ท่าสองยาง
8 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ แม่ต้าน ท่าสองยาง
9 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม แม่ต้าน ท่าสองยาง
10 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง แม่วะหลวง ท่าสองยาง 093-1787686
11 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ แม่วะหลวง ท่าสองยาง
12 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ แม่สอง ท่าสองยาง
13 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา แม่สอง ท่าสองยาง 089-9609725
14 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง แม่สอง ท่าสองยาง
15 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง
16 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู แม่หละ ท่าสองยาง
17 โรงเรียนบ้านแม่สละ แม่หละ ท่าสองยาง
18 โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี แม่หละ ท่าสองยาง
19 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ แม่หละ ท่าสองยาง
20 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ แม่อุสุ ท่าสองยาง
21 โรงเรียนบ้านหนองบัว แม่อุสุ ท่าสองยาง 055-560173
22 โรงเรียนบ้านแม่พลู แม่อุสุ ท่าสองยาง
23 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 คีรีราษฎร์ พบพระ
24 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 คีรีราษฎร์ พบพระ
25 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ คีรีราษฎร์ พบพระ
26 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 คีรีราษฎร์ พบพระ
27 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 คีรีราษฎร์ พบพระ
28 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 คีรีราษฎร์ พบพระ 055577509
29 โรงเรียนอรุณเมธา ช่องแคบ พบพระ (055) 520070
30 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ ช่องแคบ พบพระ
31 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ช่องแคบ พบพระ 055520284
32 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 ช่องแคบ พบพระ
33 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ ช่องแคบ พบพระ -
34 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ช่องแคบ พบพระ
35 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ
36 โรงเรียนบ้านช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ 055507064
37 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ
38 โรงเรียนพบพระวิทยาคม พบพระ พบพระ
39 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนัก พบพระ พบพระ
40 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ พบพระ พบพระ
41 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 รวมไทยพัฒนา พบพระ 055-577745
42 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 รวมไทยพัฒนา พบพระ
43 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 รวมไทยพัฒนา พบพระ
44 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ วาเล่ย์ พบพระ
45 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ
46 โรงเรียนบ้านยะพอ วาเล่ย์ พบพระ
47 โรงเรียนบ้านมอเกอ วาเล่ย์ พบพระ
48 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 วาเล่ย์ พบพระ
49 โรงเรียนบ้านเซอทะ หนองหลวง อุ้มผาง
50 โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง อุ้มผาง
51 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง หนองหลวง อุ้มผาง
52 โรงเรียนสามัคคีวิทยา อุ้มผาง อุ้มผาง 055507609
53 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อุ้มผาง อุ้มผาง
54 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง อุ้มผาง อุ้มผาง
55 โรงเรียนสามัคคีวิทยาสาขาบ้านอุ้มผางคี อุ้มผาง อุ้มผาง
56 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ แม่กลอง อุ้มผาง
57 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า แม่กลอง อุ้มผาง
58 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ แม่จัน อุ้มผาง
59 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) แม่จัน อุ้มผาง
60 โรงเรียนบ้านกล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง
61 โรงเรียนบ้านปะหละทะ แม่ละมุ้ง อุ้มผาง
62 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย โมโกร อุ้มผาง
63 โรงเรียนบ้านไม้กะพง โมโกร อุ้มผาง
64 โรงเรียนบ้านป่าไร่ ขะเนจื้อ แม่ระมาด
65 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ ขะเนจื้อ แม่ระมาด
66 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดสาขาบ้านแพะ ขะเนจื้อ แม่ระมาด
67 โรงเรียนบ้านพะละ ขะเนจื้อ แม่ระมาด
68 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ขะเนจื้อ แม่ระมาด
69 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านห้วยปูลิง ขะเนจื้อ แม่ระมาด
70 โรงเรียนบ้านจกปก ขะเนจื้อ แม่ระมาด
71 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด 055802535
72 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล พระธาตุ แม่ระมาด
73 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม พระธาตุ แม่ระมาด (055) 585206
74 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ พระธาตุ แม่ระมาด
75 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ พระธาตุ แม่ระมาด
76 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา สาขาบ้านห้วยกระทิง พระธาตุ แม่ระมาด
77 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา สามหมื่น แม่ระมาด
78 โรงเรียนบ้านสามหมื่น สามหมื่น แม่ระมาด
79 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น แม่ระมาด
80 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม แม่จะเรา แม่ระมาด
81 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง แม่จะเรา แม่ระมาด
82 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว แม่จะเรา แม่ระมาด
83 โรงเรียนบ้านวังผา แม่จะเรา แม่ระมาด
84 โรงเรียนบ้านห้วยบง แม่จะเรา แม่ระมาด
85 โรงเรียนบ้านน้ำหอม แม่ตื่น แม่ระมาด
86 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง แม่ตื่น แม่ระมาด
87 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล แม่ระมาด แม่ระมาด
88 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง แม่ระมาด แม่ระมาด
89 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม แม่ระมาด แม่ระมาด 055581238
90 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง แม่ระมาด แม่ระมาด
91 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด แม่ระมาด แม่ระมาด
92 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาแม่สอด แม่สอด
93 โรงเรียนบ้านปางส้าน สาขาบ้านห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด
94 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ด่านแม่ละเมา แม่สอด
95 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ด่านแม่ละเมา แม่สอด
96 โรงเรียนบ้านปางส้าน ด่านแม่ละเมา แม่สอด
97 โรงเรียนบ้านธงชัย ด่านแม่ละเมา แม่สอด
98 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ด่านแม่ละเมา แม่สอด
99 โรงเรียนบ้านท่าอาจ ท่าสายลวด แม่สอด 055563299
100 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ท่าสายลวด แม่สอด
101 โรงเรียนภัทรวิทยา ท่าสายลวด แม่สอด
102 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ท่าสายลวด แม่สอด
103 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ท่าสายลวด แม่สอด
104 โรงเรียนบ้านหัวฝาย พระธาตุผาแดง แม่สอด
105 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล พระธาตุผาแดง แม่สอด
106 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ พระธาตุผาแดง แม่สอด
107 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ พระธาตุผาแดง แม่สอด
108 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ พะวอ แม่สอด
109 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา พะวอ แม่สอด
110 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ พะวอ แม่สอด
111 โรงเรียนบ้านปูแป้ พะวอ แม่สอด 055460151
112 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น มหาวัน แม่สอด (055) 559148
113 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ มหาวัน แม่สอด
114 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด
115 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน มหาวัน แม่สอด
116 โรงเรียนบ้านแม่กาษา แม่กาษา แม่สอด
117 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ แม่กาษา แม่สอด 055577302
118 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า แม่กาษา แม่สอด
119 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 แม่กาษา แม่สอด
120 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม แม่กุ แม่สอด
121 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย แม่กุ แม่สอด
122 โรงเรียนบ้านห้วยผาลาด แม่กุ แม่สอด
123 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง แม่กุ แม่สอด (055) 551185
124 โรงเรียนบ้านปูเต้อ แม่กุ แม่สอด
125 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สาขาบ้านหนองน้ำเขียว แม่กุ แม่สอด
126 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ แม่กุ แม่สอด
127 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 แม่ตาว แม่สอด 0-555-42530
128 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ แม่ตาว แม่สอด
129 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ แม่ตาว แม่สอด
130 โรงเรียนศิริวรรณศึกษา แม่ปะ แม่สอด
131 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ แม่ปะ แม่สอด
132 โรงเรียนบ้านแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด
133 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก แม่ปะ แม่สอด
134 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด
135 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ แม่ปะ แม่สอด
136 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม แม่ปะ แม่สอด
137 โรงเรียนอนุบาลอำไพ แม่สอด แม่สอด
138 โรงเรียนอนุบาลจันทรศึกษา แม่สอด แม่สอด
139 โรงเรียนแม่สอด แม่สอด แม่สอด 055531115
140 โรงเรียนอิสลามศึกษา แม่สอด แม่สอด
141 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ แม่สอด แม่สอด
142 โรงเรียนราษฎร์วิทยา แม่สอด แม่สอด
143 โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด แม่สอด